Truy cập: 5,245,054 lượt

Mong manh

Trăm năm

mắt tống biệt

tóc lỡ làng...

 

Tách trà đêm

cứa phong ba

hiu hiu gió

ngõ trăng tà rụng rơi.

Saigon, 05/2009

Top